thumbs
น.ส.วิลาวัลย์ เจือกโว้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
น.ส.ปาริชาติ หนูเริก
นักวิชาการคลังชำนาญการ

thumbs
นางปวภัสสรา กมลาสนากุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

thumbs
นางใจเย็น คงสิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

thumbs
นางนฤมล ไกรสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

thumbs
น.ส.ปัตมา เพชรขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายอำนวย คงสิน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

Share on Line
Share on Pinterest