thumbs
พรวิไล ชูจินดา
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
น.ส.อรรชลี พุทธจอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
น.ส.เยาวณรัตน์ แย้มทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นายราเชนทร์ คงมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
น.ส.อังสุธร คงหนู
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
น.ส.อาริสา คูหาสวรร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ ตุลยสุข
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
น.ส.วรรณนิศา จัตุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
ศิวพร นุ่นสง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นิตยา นิลละออ
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายสุจิน เหมนแก้ว
จ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest