ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

Share on Line
Share on Pinterest